EN

Poskytované služby

Komplexná poistná ochrana klienta je naša úloha, vyplatenie adekvátneho poistného plnenia je náš cieľ.

 • analýza aktuálneho poistenia
 • vypracovanie návrhu komplexného poistného programu
 • spracovanie podkladov pre ponuky poistenia
 • zabezpečenie predloženia ponúk poisťovňami
 • spracovanie a predloženie ponúk poistenia
 • zabezpečenie vystavenia poistnej zmluvy
 • potrebné administratívne úkony v súvislosti s poistnou zmluvou
 • poskytovanie poradenstva počas platnosti zmluvy
 • riešenie vzniknutých škôd

Komplexný poistný program a zabezpečenie vyplatenia poistného plnenia z oprávneného nároku klienta sú najdôležitejšie oblasti ponúkaných služieb.

Naše bohaté skúsenosti s likvidáciou škôd malého, ale aj veľkého rozsahu až po výplatu poistného plnenia dokumentuje aj doteraz na Slovensku najvyššia škoda v poľnohospodárskom poistení. Poistná udalosť, mor ošípaných v roku 2008, nášmu klientovi bolo vyplatené poistné plnenie vo výške cca. 4 mil. EUR (120 mil. Sk).

Náčrt postupu v prípade vzniku škodovej udalosti:

 • informácia o vzniknutej škode
 • nahlásenie vzniknutej škody
 • zabezpečenie obhliadky
 • asistencia kvalifikovaného pracovníka na mieste škody
 • nestranné posúdenie nároku klienta
 • spolupráca pri zdokladovaní vzniknutej škody
 • predloženie dokladov k vzniknutej škode
 • zabezpečenie vyplatenia zálohy na poistné plnenie
 • zabezpečenie vyplatenia poistného plnenia
 • evidencia škôd