EN

Poistenie vozidiel

Poistenie vozidiel je určené všetkým osobám a podnikateľským subjektom, ktorí vlastnia a prevádzkujú motorové a prípojné vozidlá. Ponuka poistných produktov je veľmi pestrá.

Premýšľame a poskytujeme komplexné poistné riešenia:

  • Povinné zmluvné poistenie (poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla)
  • Havarijné poistenie
  • Úrazové poistenie osôb vo vozidle
  • Poistenie finančnej straty (GAP)

Povinné zmluvné poistenie

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, Vás chráni v prípade, že spôsobíte inému škodu na majetku alebo na zdraví. Poistenie chráni poškodeného, ktorému poisťovateľ uhradí vzniknutú škodu. Chráni tiež vinníka nehody, ktorý by bez povinného ručenia musel škodu uhradiť z vlastných prostriedkov. Poistenie je povinný uzatvoriť majiteľ každého vozidla, ktoré je prevádzkované na verejne prístupných komunikáciách.

Havarijné poistenie

Účelom havarijného poistenia je náhrada majetkovej škody vzniknutej na vlastnom vozidle. Havarijné poistenie sa zvyčajne vzťahuje na poškodenie alebo zničenie vozidla v dôsledku havárie, živelnej udalosti, vandalizmu a na odcudzenie vozidla alebo jeho častí. Poistené však môžu byť len niektoré, v zmluve vymenované udalosti.

Úrazové poistenie osôb vo vozidle

Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom (poistenie sedadiel) kryje riziká smrti následkom havárie, trvalého telesného poškodenia, príp. aj menšie úrazy. Poistenie sedadiel sa vzťahuje na úrazy, ktoré utrpí osoba prepravovaná motorovým vozidlom. Poistnou udalosťou je skutočnosť, že poistený v dobe trvania poistenia zomrel v dôsledku úrazu alebo utrpel úraz, ktorý mu zanechal trvalé následky.

Poistenie finančnej straty (GAP)

Poistenie investície pre prípad krádeže, či inej totálnej škody na vozidle (havária, živel). Pri odcudzení alebo totálnej škode môže v prvých rokoch poklesnúť trhová hodnota vozidla tak dramaticky, že i s najlepším havarijným poistením dostanete poistne plnenie napríklad len vo výške polovice obstarávacej ceny. Ale nemusí to tak byť! Poistenie finančnej straty tento rozdiel vyrovná! V prípade totálnej škody alebo odcudzenia sa kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla a všeobecnou cenou v dobe poistnej udalosti.

Poistenie navyše môže zahŕňať aj pripoistenie náhrady spoluúčasti z havarijného poistenia.