EN

Poistenie strojov

„Kombajn, traktor, sejačka a pluh, to sú jedny z viacerých výrobných prostriedkov každého farmára, ktoré by mal mať poistením kryté v prípade poistnej udalosti aspoň na riziko lom stroja“.

Lom stroja je udalosť nepredvídavého charakteru a náhleho poškodenia a zničenia strojov, ktoré majú za následok stratu ich funkčnosti. Poistiť proti poškodeniu a zničeniu je možné prakticky všetky stroje a strojné zariadenia, pričom sa prihliada na ich vek a technický stav. Časovo ohraničená záruka dodávateľa stroja sa vzťahuje len na výrobné chyby stroja, nie na chyby jeho obsluhy.

Poistenie strojov a elektroniky kryje aj náklady potrebné na uvedenie stroja do prevádzkyschopného stavu v akom bol pred poistnou udalosťou, náklady na demontáž a montáž stroja, dopravu náhradných dielov.

Poistenie sa vzťahuje na poškodenie zapríčinené:

 • chybu konštrukcie, chybu materiálu, výrobnú chybu
 • pretlak pary, plynu alebo kvapaliny či podtlak
 • nedostatok vody v kotle
 • pád alebo vniknutie cudzieho predmetu
 • skrat, prepätím alebo indukciou elektrického prúdu
 • nesprávnou obsluhou
 • odcudzenie a vandalizmuz
 • požiar, výbuch, úder blesku, víchrica, krupobitie, povodeň havária

Čo je predmetom poistenia?

 • poľnohospodárske stroje a strojné zariadenia: kombajny, traktory, teleskopické nakladače, postrekovače, sejačky, pluhy, disky a pod.
 • dopravné stroje a zdvíhadlá
 • dojacie linky a technológie na spracovanie rastlinných a živočíšnych produktov