EN

Poistenie majetku

Poistenie majetku je určené pre všetky subjekty od občanov po veľké spoločnosti. Poistiť možno hnuteľný aj nehnuteľný majetok, vlastný aj cudzí. Ide o jedno zo základných poistení, ktorého cieľom je ochrana majetku proti nepredvídateľným a náhodným udalostiam.

Poistenie je možné dojednať proti vybraným rizikám alebo v rozsahu "all risks" (poistenie proti všetkým rizikám okrem výluk). V prípade poistenia majetku v rozsahu "all risks" sa poistenie vzťahuje na všetky škody s výnimkou tých, ktorých príčina je výslovne vylúčená v poistných podmienkach alebo v poistnej zmluve.

Poistenie majetku Vám poskytne ochranu pred následkami udalostí ako napr.:

  • živelných udalostí (požiar, povodeň, víchrica, krupobitie, tiaž snehu, vodovodné škody, zosuvy pôdy a skál, náraz dopravných prostriedkov, pády predmetov a pod.)
  • odcudzenia a vandalizmu