EN

Poistenie dom, byt, domácnosť

Vďaka poisteniu privátneho majetku občanov si môžete zabezpečiť rôzne vaše nehnuteľnosti ako aj ich vybavenie:

 • rodinný dom, resp. rozostavaný dom
 • byt
 • garáž
 • záhradkársku chatu a súvisiace stavby, akými sú ploty, ohradné múry, septiky, žumpy, studne, bazény ako i rekreačné budovy a hospodárske budovy.

Toto poistenie chráni váš dom a iné stavby pred škodami:

 • požiarom, výbuchom, priamym úderom blesku, nárazom alebo pádom lietadla s posádkou, prípadne jeho častí alebo nákladu,
 • povodňou alebo záplavou,
 • víchricou alebo krupobitím,
 • zosúvaním pôdy, zrútením skál alebo zemín, zosúvaním alebo zrútením lavín,
 • pádom stromov, stožiarov alebo iných predmetov,
 • tiažou snehu alebo námrazy,
 • povodňou alebo záplavou,
 • zemetrasením,
 • vodou vytekajúcou z vodovodných zariadení,
 • pretlakom kvapaliny alebo pary, alebo zamrznutím vody,
 • nárazom dopravného prostriedku,
 • odcudzenie krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím,
 • poškodenie stavebných súčastí pri krádeži vlámaním alebo pri pokuse oň.

Poistenie domácnosti sa vzťahuje na všetky hnuteľné veci, ktoré máte v domácnosti – napr. nábytok, koberce, doplnky, šatstvo, športové potreby, domáce spotrebiče, elektroniku a veci osobnej potreby. Teraz poistenie obsahuje aj krytie škody na majetku spôsobené skratom elektromotora v spotrebičoch.

V tomto poistení je Váš majetok chránený pred týmito rizikami:

 • Živelné poistenie – krytie pred: (požiarom, výbuchom, úderom blesku, nárazom lietadla alebo jeho zrútením, pádom stromov, stožiarov a pod., povodňou, víchricou alebo krupobitím, zosúvaním pôdy, zrútením skál alebo zeminy, zosúvaním lavín, zemetrasením, vodou z vodovodných zariadení a médiom vytekajúcim z hasiacich zariadení.)
 • Poistenie pre prípad krádeže, vandalizmu – krytie pred: ( lúpež alebo krádež, pokiaľ páchateľ prekonal prekážky chrániace poistené veci, úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci zisteným alebo nezisteným páchateľom.) Poistenie sa vzťahuje aj na prípady poškodenia alebo zničenia stavebných súčastí bytu, ak ich poškodenie alebo zničenie smerovalo ku krádeži poistených vecí.
 • Poistenie zodpovednosti za škodu - poskytuje: poistenému právo, aby poisťovňa zaňho nahradila škodu, ktorú spôsobí inému na živote a zdraví vrátane regresných nárokov štátu, poškodením, zničením alebo stratou veci, pokiaľ za škodu zodpovedá v dôsledku svojho konania alebo vzťahu v čase trvania poistenia.
 • Poistenie pre prípad nárazu vozidla alebo jeho nákladu - poskytuje: poistnú ochranu v prípade poškodenia alebo zničenia poistenej veci nárazom vozidla.